Ferlið

Hvert einasta mál er einstakt og sá tími sem það tekur að vinna málin er því mjög misjafn. Þó ber að hafa í huga að almennt er fyrst hægt að meta mál þegar um ár er liðið frá því að tjónið varð.

Það er góð regla að ráðfæra sig við starfsmenn Fulltingis sem fyrst. Bæði kemur það í veg fyrir að bótaréttur glatist, auk þess sem mikilvægt er að koma málunum í réttan farveg eins fljótt og auðið er.

Starfsmenn Fulltingis sjá um alla gagnaöflun og samskipti við tryggingafélögin. Þeir afla einnig matsgerðar og ganga frá bótagreiðslum við tryggingafélögin. Áður en gengið er til uppgjörs við tryggingafélagið er ávallt farið yfir málið með tjónþola.

Fyrning

Það er góð regla að ráðfæra sig strax við lögmann í kjölfar slyss. Hins vegar má í ýmsum tilvikum nýta með góðum árangri bótarétt sem hefur legið ónýttur.

Fólk uppgötvar oft ekki fyrr en seint og síðar meir að það á rétt á bótum. Almennt gildir sú regla að bótaréttur fyrnist á 10 árum eftir að slys á sér stað. Þó er sérregla í umferðarlögum sem segir að tjón geti fyrnst á 4 árum frá því að sá sem slasast gat fyrst sett fram kröfu sína.

Í flestum málum þarf tjónþoli að tilkynna slys innan árs frá því að hann mátti gera sér grein fyrir afleiðingum slyssins, jafnvel þó bætur séu sóttar seinna úr tryggingunni. Hvert mál þarf að skoða sérstaklega hvað þetta atriði varðar og hvetjum við því tjónþola að senda tilkynningu sem allra fyrst eftir slys.

Slysamál – hvað fæst bætt?

Bætur vegna varanlegs taps á starfsgetu

Fjárhagsleg örorka

Tjónþoli getur orðið fyrir varanlegri skerðingu á getu til að afla vinnutekna til framtíðar eftir slys. Tekjuskerðingin getur t.d. komið fram í því að tjónþoli þarf að breyta um starfsvettvang og lækkar í kjölfarið í launum. Einnig getur þetta komið fram í skertri getu tjónþola til að taka að sér álagsvinnu eða mikla yfirvinnu. Að lokum getur slys haft það í för með sér að tjónþoli þarf fyrr að minnka við sig vinnu á lífsleiðinni.
Við mat á varanlegri örorku er horft til þess hvaða tjóni tiltekinn áverki veldur tilteknum einstaklingi. Við mat á þessu er m.a. horft til aldurs tjónþola, menntunar, starfsreynslu, búsetu og fleiri einstaklingsbundinna forsendna. Þetta er því þveröfugt við mat á miska eða læknisfræðilegri örorku.

 

Miskabætur

Bætur fyrir miska fela í sér greiðslu á ófjárhagslegu tjóni fyrir tjónþola. Við matið er ekki tekið tillit til starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu. Þetta þýðir að allir eru metnir til sömu örorku fyrir sams konar áverka. Miðað er við tilteknar örorkutöflur þar sem er að finna viðmið við mat á örorkunni. Þannig er t.d. missir litlafingurs um 5-7% örorka hvort sem um er að ræða píanóleikara, lögfræðing eða iðnaðarmann.

Þjáningabætur

Tjónþoli á rétt á þjáningabótum fyrir þann tíma sem hann er veikur eftir slys (oftast er miðað við óvinnufærni), fjárhæðirnar taka mið af því hvort tjónþoli er rúmliggjandi (á spítala) eða ekki.

Bætur vegna tímabundins tekjutaps

Tjónþoli getur átt rétt á greiðslum fyrir þann tíma sem hann er frá vinnu og fær ekki bættan frá sínum vinnuveitanda. Bæturnar miðast þá við þann tíma sem launagreiðslur falla niður hjá vinnuveitanda og þar til tjónþoli hefur aftur störf, eða ef ekki er að vænta frekari bata. Huga þarf einnig að bótarétti hjá Sjúktratryggingum Íslands á þessum tíma.
Eftir greiðslur frá tryggingafélaginu getur tjónþoli átt rétt á greiðslum frá stéttarfélagi eða lífeyrissjóði.
Ef um frítímaslys eða einfalt vinnuslys er að ræða þá getur tjónþoli átt rétt á dagpeningum.

Sjúkrakostnaður og annar kostnaður

Hér undir falla m.a. útgjöld vegna læknismeðferðar, dvalar á sjúkrahúsi, sjúkraþjálfunar og sjúkraflutninga. Einnig getur kostnaður vegna t.d. leigubifreiða og stoðtækja tilheyrt þessum flokki. Mikilvægt er að halda til haga frumritum af öllum reikningum og koma þeim til okkar, en við sjáum um að krefja tryggingarfélagið um útlagðan kostnað.

Spurt & Svarað

Hvaða gagn hefur þú af sérþekkingu okkar?
Oft leitar fólk sjálft réttar síns hjá tryggingafélögunum eftir að það lendir í slysi. Starfsfólk tryggingafélaganna hefur sérþekkingu á sínu sviði, en tryggingafélög eru rekin eins og hver önnur fyrirtæki og reyna því að sjálfsögðu að halda kostnaði sínum í lágmarki. Þess vegna benda sérfræðingar félaganna þeim slösuðu ekki alltaf á bestu leiðina til að ná bótunum sem þeir eiga rétt á. Einnig er nauðsynlegt að þeir sem slasast leiti til réttra lækna og annarra meðferðaraðila og að nauðsynlegra gagna sé aflað frá þessum aðilum.

Sérfræðingar Fulltingis leitast ávallt við að finna bestu lausnina fyrir hvern og einn viðskiptavin. Þeir eru fulltrúar þínir og hafa a.m.k. sömu þekkingu og tryggingafélagið. Lögmenn stýra framvindu málsins og ráðleggja hinum slasaða hvernig best sé að bera sig að. Þar með tryggir þú að málsmeðferðin sé sem best.

Er dýrt að leita réttar síns?
Fyrsta viðtal við lögmann hjá Fulltingi er tjónþola alltaf að kostnaðarlausu. Annars er kostnaður við að leita til lögmanns vegna umferðarslysa og skaðabótamála að stærstum hluta greiddur af tryggingafélagi því sem greiðir hinum slasaða bætur. Kostnaður við okkar þjónustu er ekki greiddur fyrr en komið er að greiðslu bóta.

Í öðrum slysamálum ber tjónþoli sjálfur kostnað af lögfræðilegri þjónustu við málið. Þann kostnað greiðir hann þó aldrei fyrr en hann fær sjálfur greiðslu á sínum bótum. Hins vegar er ljóst að óvarlegt er að ætla að láta tryggingafélagið, sem greiðir bæturnar, sjá um málið sjálft, þ.e. öflun gagna og slíkt. Hinn slasaði stendur ekki jafnfætis sérfræðingum tryggingafélaganna og getur því ekki gætt hagsmuna sinna á jafnréttisgrundvelli. Þá er talsverð hætta á því að hinn slasaði átti sig ekki á bótarétti sem hann kann að eiga.

Hvers vegna átt þú að leita réttar þíns?
Slys geta gjörbreytt aðstæðum í lífi fólks. Takast þarf á við margs konar erfiðleika sem geta verið líkamlegir, sálrænir, félagslegir og ekki síst fjárhagslegir. Oft fer fólk úr jafnvægi við slys og reynir jafnvel að útiloka slysið og allt sem því tengist úr huga sér. Einnig er mjög algengt að fólk kenni sjálfu sér um slysið og fyllist sektarkennd. Allt þetta getur orðið til þess að margir sjá ekki ástæðu til að leita réttar síns til skaða- eða slysabóta.

Margir telja erfitt að leita réttar síns hjá tryggingafélögunum, lögin virðast flókin og svo bætist við óvissan um kostnað og fleira. Við hjá Fulltingi útskýrum hvaða rétt þú átt og leitum réttar þíns fyrir þig með því að gæta hagsmuna þinna í hvívetna.
Hafðu samband - það kostar ekkert!
Þér er velkomið að hafa samband við okkur hvenær sem þér hentar, en við bendum jafnframt á að best er að ráðfæra sig sem fyrst við lögmenn okkar eftir slys.
Hafðu samband í síma 533 2050 eða sendu okkur fyrirspurn.